Politică de confidențialitate normandia.ro

 

INFORMARE INIȚIALĂ  CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, EMISĂ DE NORMANDIA S.R.L.

NORMANDIA S.R.L. cu sediul în Braşov, str. Munteniei nr. 11, jud. Braşov, având codul de înregistrare fiscală RO 3051963, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J08/3714/1992, reprezentată legal prin Dna Marioara Socol, în calitate de director general,

întrucât protecția drepturilor și libertăților persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal necesită adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare, văzând  exigențele  art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI/27 aprilie 2016,

faptul că Normandia  S.R.L. se încadrează în definiția dată de art. 4, pct. 7,  Regulamentul nr. 279/2016 operatorului de date cu caracter personal („operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern)

faptul că datele pe care urmează să ni le furnizați se încadrează în definiția dată de  dispozițiile art. 4 punctul 1 din același regulament datelor cu caracter personal („date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale), prin prezenta,

Vă informăm că vom colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, în scopul  de a ne îmbunătăți serviciile și relația cu clienții; de asemenea, procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul perfectării sau executării unui contract sau al gestionării relației de afaceri dintre Societate și un client, furnizor sau alt partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoană de contact al respectivului client, furnizor sau partener.

Datele colectate și stocate ne ajută să aflăm mai multe despre cerințele, interesele și nevoile dumneavoastră, fapt ce ne permite să elaborăm servicii la standarde tehnice,  profesionale și economice cât mai apropiate de nevoile dumneavoastră.

Această aplicație colectează anumite date personale de la Utilizatorii săi.

Proprietarul și Operatorul de date

Adresa e-mail de contact a Proprietarului: office@normandia.ro

Tipuri de date culese

Printre tipurile de Date personale culese de această Aplicație, direct sau prin terțe părți, sunt incluse:

Cookie-urile, datele de utilizare, adresa de e-mail, numele și prenumele.

Detaliile complete privind fiecare tip de Date personale culese sunt specificate în secțiunile dedicate ale acestei Politici de confidențialitate sau oferite în texte explicative specifice, afișate înainte de Culegerea datelor.

Datele personale pot fi oferite voluntar de Utilizator sau, în cazul Datelor de utilizare, culese automat la utilizarea acestei Aplicații.

Dacă nu se specifică altă situație, toate datele solicitate de această Aplicație sunt obligatorii, iar dacă acestea nu sunt furnizate, Aplicația poate fi în imposibilitatea de a furniza serviciile. Dacă în Aplicație se specifică neobligativitatea de a furniza anumite Date, Utilizatorii au dreptul să nu comunice aceste Date, fără consecințe privind disponibilitatea sau funcționarea Serviciului.

Utilizatorii care nu știu sigur ce Date personale sunt obligatorii pot să contacteze Deținătorul. Orice utilizare de cookie-uri, sau a altor instrumente de urmărire, de către această Aplicație sau de către proprietarii serviciilor terță parte folosite de această Aplicație sunt folosite pentru furnizarea Serviciului solicitat de Utilizator, pe lângă orice alte scopuri descrise în documentul prezent și în Politica privind cookie-urile, dacă există una.

Utilizatorii sunt responsabili pentru toate Datele personale obținute, publicate sau trimise prin această Aplicație și confirmă că au consimțământul terței părți respective pentru furnizarea Datelor către Deținător.

Modalitatea și locația de procesare a Datelor

Metode de procesare

Deținătorul ia măsurile de securitate adecvate pentru a împiedica accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea Datelor.

Procesarea datelor se desfășoară folosind computere și/sau instrumente IT, conform procedurilor și modalităților organizaționale strict asociate scopurilor indicate. Pe lângă Deținător, în anumite cazuri, Datele pot fi accesibile pentru anumite tipuri de persoane care se ocupă de gestionarea acestei Aplicații (administrare, vânzări, marketing, probleme juridice, administrare de sistem) sau pentru entități externe (cum ar fi serviciile tehnice terță parte, operatorii de e-mail, furnizorii de găzduire, companiile IT, agențiile de comunicare) desemnate ca Procesatori de date de către Deținător. Deținătorului i se poate solicita oricând lista actualizată a acestor entități.

Baza legală pentru procesare

Indiferent de situație, Deținătorul va oferi cu plăcere asistență pentru clarificarea bazei legale aplicabile pentru procesarea Datelor, specificând în special dacă furnizarea Datelor personale este o cerință statutară sau contractuală ori o cerință obligatorie pentru inițierea unui contract.

Temei juridic

Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă  Art. 6 alin. (1) lit. (a) și (b), (c), (f) din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI/ 27 aprilie 2016) raportat la:

 • interesul societății în gestionarea relației de afaceri (bazată pe un contract sau vizând încheierea unui contract) cu un client, furnizor sau alt partener de afaceri și de a-și administra activitățile și procesele interne aferente, în cazul în care aveți calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoană de contact al respectivului client, furnizor sau partener;
 • la consimțământul dumneavoastră în acele cazuri în care prelucrarea datelor necesită acest temei legal;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

a) dreptul de a obține din partea Normandia S.R.L. o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și categoriile de date cu caracter personal vizate (art.15 din Regulamentul 679/2016 UE);

b) dreptul de a fi încunoștințat despre scopurile prelucrării (art.15 Regulamentul 679/2016 UE);

c) dreptul de a obține informații cu privire la destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;

d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

e) dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal (art.18 Regulamentul 679/2016 UE);

f) Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție art. 21 din Regulamentul 679/2016 UE);

g) Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului art. 7 din Regulamentul 679/2016 UE);

h) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, București, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro (art. 77 din Regulamentul 679/2016 UE);

Societatea poate solicita informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea înainte de a vă permite accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal sau de a acționa în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră menționate anterior.

Pentru a da eficiență acestor drepturi, la nivelul societății a fost numit un reprezentant cu prelucrarea datelor cu caracter personal, care va răspunde într-un termen rezonabil, în funcție de complexitatea sesizării,  solicitărilor legate de datele dumneavoastră, sub condiția ca acestea să nu fie vădit nefondate sau excesive. Adresa de mail pe care puteți înainta solicitările dumneavoastră este office@normandia.ro

În ceea ce privește dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră trebuie să vă adresați în acest sens responsabilului cu prelucrarea datelor care  fără întârzieri nejustificate, va rectifica datele cu caracter personal inexacte care vă privesc.

Aveți dreptul de a obține inclusiv completarea datelor prin furnizarea unei declarații ulterioare în acest sens.

Cu privire la dreptul de a vi se șterge datele din arhiva societății, atât cea fizică cât și cea electronică, vă rugăm să aveți în vedere că puteți solicita acest lucru numai în măsura în care a expirat termenul legal de păstrare a acestor date.

Restricționări cu privire la exercițiul drepturilor enunțate la punctul anterior.

În măsura în care există o dispoziție legală de drept intern sau comunitar prin care  se respectă esența drepturilor și libertăților fundamentale și constituie o măsură necesară și proporționala într-o societate democratică, pentru a asigura:

a)securitatea națională;

b)apărarea;

c)securitatea publică;

d)prevenirea, investigarea, depistarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea sancțiunilor penale, inclusiv protejarea împotriva amenințărilor la adresa securității publice și prevenirea acestora;

e)alte obiective importante de interes public general ale Uniunii sau ale unui stat membru, în special un interes economic sau financiar important al Uniunii sau al unui stat membru, inclusiv în domeniile monetar, bugetar și fiscal și în domeniul sănătății publice și al securității sociale;

f)protejarea independenţei judiciare şi a procedurilor judiciare;

g)prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a încălcării eticii în cazul profesiilor reglementate;

h)funcția de monitorizare, inspectare sau reglementare legată, chiar și ocazional, de exercitarea autorității oficiale în cazurile menționate la literele (a)-(e) și (g);

i)protecția persoanei vizate sau a drepturilor și libertăților altora;

(j)punerea în aplicare a pretențiilor de drept civil.

Drepturile dumneavoastră enunțate la punctul anterior pot fi restricționate, dar numai în măsura arătată în textul de lege și cu respectarea garanțiilor privind protecția drepturilor și libertăților fundamentale.

Locație

Datele sunt procesate în birourile Deținătorului și în orice alte locații ocupate de părțile implicate în procesare.

În funcție de locația Utilizatorului, transferurile de date pot să implice transferul Datelor utilizatorului în altă țară. Pentru a afla mai multe despre locațiile unde se procesează Datele transferate, Utilizatorii pot să consulte secțiunea cu detalii despre procesarea Datelor personale.

De asemenea, utilizatorii au dreptul să fie informați despre baza legală pentru Transferul datelor în țări din afara Uniunii Europene sau către orice organizație internațională guvernată de legislația publică internațională sau înființată de două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, precum și despre măsurile de securitate luate de Deținător pentru protecția datelor respective.

Dacă are loc un astfel de transfer, Utilizatorii pot să afle mai multe detalii consultând secțiunile relevante ale acestui document sau pot adresa o solicitare Deținătorului, folosind informațiile din secțiunea de contact.

Durata de păstrare

Datele personale vor fi procesate și stocate pentru perioada necesară, în funcție de scopul pentru care au fost culese.

Prin urmare:

 • Datele personale culese în legătură cu respectarea unui contract dintre Deținător și Utilizator vor fi păstrate până la îndeplinirea integrală a acestuia.
 • Datele personale culese pentru interesele legitime ale Deținătorului vor fi păstrate cât timp este necesar pentru îndeplinirea scopurilor respective. Utilizatorii pot găsi informații specifice în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Deținătorul.

Deținătorului i se poate permite să păstreze Date personale pentru perioade mai îndelungate în cazurile în care Utilizatorul și-a dat acordul pentru o astfel de procesare, cu condiția ca acesta să nu retragă permisiunea acordată. Mai mult, Deținătorul poate fi obligat să păstreze Datele personale pentru o perioadă mai îndelungată când are o obligație legală în acest sens sau când primește un ordin din partea unei autorități.

După încheierea perioadei de păstrare, Datele personale vor fi șterse. Prin urmare, dreptul de a accesa, a șterge, a rectifica datele și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi exercitate după încheierea perioadei de păstrare.

Scopul procesării

Datele despre Utilizator sunt culese pentru a permite Utilizatorului să își ofere Serviciile, precum și pentru următoarele scopuri: Statistici, Gestionarea contactelor și trimiterea mesajelor, Contactarea utilizatorului și Găzduirea infrastructurii de backend.

Utilizatorii pot să afle informații mai detaliate despre scopurile procesării și despre Datele personale exacte folosite în fiecare scop din secțiunile aferente ale acestui document.

Informații detaliate despre procesarea Datelor personale

Datele personale sunt culese în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

Statistici

Serviciile incluse în această secțiune îi permit Deținătorului să monitorizeze și să analizeze traficul pe web și pot fi folosite pentru a urmări Comportamentul utilizatorului.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics este un serviciu de analiză web de la Google Inc. („Google”). Google folosește Datele culese pentru a urmări și a examina utilizarea acestei Aplicații, pentru a pregăti rapoarte despre activitățile ei și pentru a permite accesul altor servicii Google la acestea.

Google poate să folosească Datele culese pentru crearea contextului și personalizarea anunțurilor în propria sa rețea publicitară.

Date personale culese: Cookie-uri și date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate Renunțare. Participant al programul Privacy Shield.

Contactarea Utilizatorului

Formular de contact (Această aplicație)

Completând formularul de contact cu datele sale, Utilizatorul autorizează această aplicație să folosească aceste detalii pentru a răspunde solicitărilor de informații, de cotații sau oricărui alt tip de solicitare, conform indicațiilor din antetul formularului.

Date personale culese: adresă de e-mail, nume și prenume.

Găzduire și infrastructură de back-end

Acest tip de serviciu are scopul de a găzdui Date și fișiere care permit acestei aplicații să ruleze și să fie distribuită, precum și de a oferi o infrastructură deja existentă pentru rularea anumitor funcții sau părți ale acestei Aplicații. Unele dintre aceste servicii trec prin servere cu localizări geografice diferite, motiv pentru care este dificil să se stabilească locația exactă în care sunt stocate Datele personale.

DigitalOcean (DigitalOcean Inc.)

DigitalOcean este un serviciu de găzduire furnizat de DigitalOcean Inc.

Date personale culese: diferite tipuri de Date, conform celor specificate în politica de confidențialitate a serviciului.Locația de procesare: Olanda – Politica de confidențialitate. Participant la programul Privacy Shield.

Gestionarea persoanelor de contact și trimiterea mesajelor

Cu ajutorul acestui serviciu se poate gestiona o bază de date de adrese de e-mail, de numere de telefon sau de orice alt tip de informații de contact prin care se poate comunica cu Utilizatorul. Aceste servicii au și posibilitatea să culeagă informații despre data și ora când a fost văzut mesajul de Utilizator, precum și despre momentul când Utilizatorul a interacționat cu acesta, de exemplu dând clic pe linkuri incluse în mesaj.

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp este un serviciu de gestionare a adreselor de e-mail și de trimitere de mesaje oferit de The Rocket Science Group, LLC.

Date personale culese: adresă de e-mail.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Participant la programul Privacy Shield.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi legate de Datele lor procesate de către Deținător.

În special, Utilizatorii au dreptul:

 • să își retragă consimțământul în orice moment. Utilizatorii au dreptul să își retragă consimțământul acordat anterior pentru procesarea Datelor Personale.
 • să obiecteze referitor la procesarea Datele lor. Utilizatorii au dreptul să obiecteze la procesarea Datelor lor dacă procesarea se desfășoară pe o altă bază legală decât consimțământul. Mai multe detalii sunt oferite în secțiunea specială de mai jos.
 • să acceseze Datele lor. Utilizatorii au dreptul să afle dacă Datele sunt procesate de către Deținător, să obțină dezvăluirea anumitor aspecte ale procesării și să obțină o copie a Datelor supuse procesării.
 • să verifice și să solicite rectificarea. Utilizatorii au dreptul de a verifica acuratețea Datelor lor și de a solicita actualizarea sau corectarea lor.
 • să restricționeze procesarea Datelor lor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să restricționeze procesarea Datelor lor. În acest caz, Deținătorul nu va procesa datele lor pentru alt scop în afară de stocarea lor.
 • să li se șteargă sau să li se retragă Datele Personale. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să obțină ștergerea Datelor lor de la Deținător.
 • să primească Datele lor și să le transfere unui alt operator. Utilizatorii au dreptul să își primească Datele într-un format structurat, uzual, electronic și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să li se transmită către alt operator fără niciun impediment. Această prevedere este aplicabilă dacă Datele sunt procesate prin mijloace automate și procesarea este bazată pe consimțământul Utilizatorului, într-un contract din care Utilizatorul este parte sau în urma unor obligații pre-contractuale care decurg din consimțământul acestuia.
 • să depună o plângere. Utilizatorii au dreptul de a înainta o solicitare autorității competente în protecția datelor.

Detalii despre dreptul de a obiecta la procesarea datelor

Când Datele personale sunt procesate în interes public, în exercițiul unei autorități  oficiale cu care a fost investit Deținătorul sau pentru scopuri care deservesc interese legitime ale Deținătorului, Utilizatorii pot obiecta la această procesare prin furnizarea unui motiv legat de această situație specifică, justificând obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe că, dacă Datele lor personale sunt procesate în scopuri de marketing direct, ei pot obiecta la acea procesare în orice moment fără nicio justificare. Pentru a afla dacă Deținătorul procesează Date Personale în scopuri de marketing direct, Utilizatorii se pot referi la secțiunile relevante din acest document.

Cum să exerciți aceste drepturi

Orice solicitare de exercitare a drepturilor de Utilizator poate fi adresată Deținătorului, pe baza detaliilor de contact oferite în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate fără costuri și vor fi soluționate de către Deținător cât mai devreme posibil și întotdeauna în termen de o lună.

Informații suplimentare despre colectarea Datelor și procesare

Acțiune legală

Datele personale ale Utilizatorului pot fi folosite în scopuri legale de către Deținător în Instanță sau în fazele premergătoare posibilei acțiuni în justiție rezultate din folosirea improprie a acestei Aplicații sau a Serviciilor asociate.

Utilizatorul declară că este la curent cu faptul că Deținătorului i se poate solicita dezvăluirea datelor personale la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre Datele Personale ale Utilizatorului

În afară de informația cuprinsă în această politică de confidențialitate, această Aplicație poate oferi Utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind Servicii speciale sau privind colectarea și procesarea Datelor personale la cerere.

Log-urile de sistem și mentenanță

În scopuri operaționale și de mentenanță, această Aplicație și orice servicii furnizate de terți pot colecta documente care înregistrează interacțiunea cu această Aplicație (Logurile de Sistem) și pot folosi alte Date Personale (precum adresele IP) în acest scop.

Informația care nu este cuprinsă în această politică

Mai multe detalii cu privire la colectarea sau procesarea Datelor Personale pot fi solicitate de la Deținător în orice moment. Vă rugăm consultați informațiile de contact la începutul acestui document.

Cum sunt gestionate cererile ‘Do Not Track’

Această Aplicație nu conține cereri ‘Do Not Track’. Pentru a determina dacă un serviciu furnizat de terți și folosit de Aplicație tratează cererile ‘Do Not Track’, vă rugăm să consultați politicile lor de confidențialitate.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Deținătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment, anunțându-i pe Utilizatori pe această pagină și, posibil, în cadrul Aplicației și/sau – în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic și legal – cu trimiterea unei note către Utilizatori prin intermediul oricărei informații de contact disponibile pentru Deținător. Vă recomandăm să consultați această pagină, cu referire la data ultimei modificări listate la sfârșit. Dacă aceste modificări afectează activitățile de procesare întreprinse pe baza consimțământului Utilizatorului, Deținătorul va solicita un nou acord al Utilizatorului, acolo unde este necesar.

Definiții și referințe legale

Date personale (sau Date)

Orice informație care direct, indirect, sau în raport cu alte informații – inclusiv un număr personal de identificare – permite identificarea sau posibilitatea de a identifica o persoană.

Date de utilizare

Informațiile colectate automat prin intermediul acestei Aplicații (sau servicii terțe utilizate pentru această Aplicație), pot include: adresa IP sau nume de domeniu pentru Utilizatorii care folosesc această aplicație, adresa URI (Identificator Uniform de Resurse), data solicitării, metoda utilizată de adresare către server, mărimea documentului primit drept răspuns, codul numeric care indică status-ul de răspuns al serverului (rezultate obținute, erori etc.), țara de origine, caracteristici ale browser-ului și sistemul de operare al Utilizatorului, diferite detalii despre timp per vizită (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină în cadrul Aplicației) și detaliile despre calea urmată în Aplicație, cu referire specială la secvența de pagini vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și/sau mediul IT al Utilizatorului.

Utilizator

Persoana care utilizează această Aplicație, dacă nu s-a specificat altfel, coincide cu Persoana vizată.

Persoana vizată

Persoana fizică la care se referă Datele personale.

Procesator de date

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care procesează Date personale în numele operatorului de date, conform descrierii din Politica de confidențialitate.

Operator de date (sau Deținător)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a Datelor cu  caracter personal, incluzând măsuri de securitate cu privire la operarea și utilizarea acestei Aplicații. Operatorul de date personale, dacă nu s-a specificat altfel, este Deținătorul Aplicației.

Prezenta Aplicație

Mijloacele prin care Datele personale ale Utilizatorului  sunt colectate și procesate.

Serviciu

Serviciul oferit de prezenta Aplicație, după cum este descris în termeni specifici (dacă este disponibil) pe acest site/în această aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Dacă nu s-a specificat altfel, toate informațiile din prezentul document sunt specifice Uniunii Europene, incluzând toate statele membre curente ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.

Cookie-uri

Seturi restrânse de date stocate pe dispozitivul Utilizatorului.

Informații legale

Această Politică de confidențialitate a fost elaborată în baza prevederilor legislative, incluzând Art. 13/14 din Regulament (EU) 2016/679 (Regulament General privind Protecția Datelor).

Prezenta Politică de confidențialitate face referire doar la această Aplicație, dacă nu a fost menționat altfel în prezentul document.

Ultima actualizare: 16 mai 2018

Vă informăm, de asemenea, că în cazul în care dorim să vă prelucrăm datele cu caracter personal, în alte scopuri decât cele descrise în prezenta notă de informare vă vom solicita expres acordul în acest sens, în conformitate cu art. 6 alin.1 lit. a) din Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Având  în vedere noutatea acestor dispoziții legale, lipsa unor norme de aplicare sau a unor coduri de conduită, dacă vom considera  că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom completa prevederile acestei informări, vom proceda la postarea ei la secțiune Privacy Policy.

Vă informăm, de asemenea, că la nivelul Normandia S.R.L. este în curs de elaborare a unui  set de măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate, și  care va preveni utilizarea sau accesul neautorizat, încălcarea securității datelor cu caracter personal.